Compromisos ètics de l'empresa

L'evolució de MultiAnau es deu a una política empresarial que té en compte la confidencialitat amb els nostres clients i la seguretat laboral i igualtat que exercim sobre la nostra plantilla.


Confidencialitat de les dades

En MULTIANAU, S.L. es prenen totes les mesures necessáries per garantir, a tota hora, la seguretat i la confidencialitat de les dades dels nostres clients. Les dades de caràcter personal que aquests faciliten, estan protegides d'acord a la legislació espanyola vigent., fonamentalment la L.O. 15/1999 de Protecció de Dades.

MULTIANAU, S.L. ha establert el procediments organitzatius i els desenvolupaments informàtics necessaris per complir amb els requisits relatius a la política de privacitat, posant especial cura pel que fa a inscripció de fitxers en l'Agència de Protecció de Dades, deure de secret d'empleats i personal sotscontractat, informació al client en la recollida de dades de caràcter personal, consentiment inequívoc per al tractament de les seves dades i l'atenció dels drets dels nostres clients a l'Oficina del Client. Aixi mateix, la Companyia té establerts els procediments de notificació i gestió d'incidencies de seguretat, en relació amb la privacitat de dades, en tot el cicle del tractament per als fitxers dels seus clients, partint de l'establert al Reglament de mesures de seguretat per a fitxers automatizatsR.D. 994/1999.


Satisfacció del client

MULTIANAU, S.L. realitza enquestes de satisfacció del client. Compta amb diversos procediments per mesurar anualment la satisfacció dels seus clients amb el servei prestat. D'aquesta manera, la Companyia disposa de la informació precisa per respondre adequadament a les necessitats i inquietuds dels seus clients i millorar el seu servei.

Des de 2004, es realitzen estudis que el seu objectiu és identificar els requisits de qualitat demandats pel client així com indagar en les seves necessitats.


Conciliació de la vida familiar i laboral

MULTIANAU S.L. té en marxa un Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones per promoure la conciliació de la vida laboral amb la personal i familiar així com la no discriminació, exclusió o preferència que tingui per efecte anular o alterar la igualtat d'oportunitats o de tracte a la feina.

El Pla d'Igualtat està regulat per un Comitè d'Igualtat. La plantilla de MULTIANAU S.L. pot plantejar qüestions relacionades amb la Igualtat d'Oportunitats en comitedeigualdad@multianau.com.